Ons onderwijs

Ons onderwijs

De Nederlandse School Stockholm is een NTC-school (Nederlandse Taal en Cultuur school). Onze leerlingen volgen dagonderwijs aan een Zweedse of een internationale school en volgen aanvullend onderwijs bij ons op school. Ze krijgen wekelijks 2½ uur les in de Nederlandse taal en cultuur, 's middags na reguliere schooltijd.


Kwaliteit

Het is van belang dat de leerkrachten de vorderingen van de leerlingen volgen, zodat we hen goede kwaleit onderwijs kunnen bieden. Dit doen we met name door onze leerlingen continu te observeren, daarnaast kijken we werk na en gaan we in gesprek met de leerlingen en met de ouders als dit relevant is. Daarnaast nemen we ook toetsen af. Toetsen geven een beeld van wat de leerlingen geleerd hebben, wat ze goed onder de knie hebben en waar nog aan gewerkt moet worden.. De scores worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem Parnassys en bij de oudergesprekken kunnen ouders deze score inzien. De leerkracht bespreekt de score uiteraard ook met de leerlingen. 

De lessen

We volgen het Nederlandse curriculum en gebruiken actuele Nederlandse lesmethodes. Ons basis- en voortgezet onderwijs sluit naadloos aan bij het onderwijs in Nederland. We hebben de 'Kerndoelen voor het Basisonderwijs' en de 'Kerndoelen voor het Voortgezet Onderwijs' voor het 'domein Nederlandse taal' als onze leerdoelen gedefinieerd en streven ernaar dat de leerlingen qua lezen en schrijven op hetzelfde niveau zitten als hun leeftijdgenootjes in Nederland. We besteden aandacht aan onderwijs in mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid, taalbeschouwing, taalexpressie, woordenschatontwikkeling, leesvaardigheid en culturele ontwikkeling.

In de beperkte tijd die de leerkrachten hebben met de leerkrachten, proberen ze de stof op verschillende manieren aan te bieden. We werken met interactieve werkvormen. Hierdoor blijven de leerlingen gemotiveerd en blijft de aangeboden stof vaak beter in het hoofd zitten.


Hieronder ziet u een aantal foto's van lessen in zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs.


COVID-19

Vanwege de COVID-19 maatregelen hebben we in het schooljaar 2019/2020 en 2020/2021 een poosje online lesgegeven. De kinderen kregen korte instructie, dan tijd om aan het werk te gaan en daarna nog een instructie moment. Natuurlijk is het lesgeven in de klas veel gezelliger en beter, maar we hebben er met elkaar toch iets fijns en leerzaams van kunnen maken. 


Methoden

Groep

Methode

Groep 1 en groep 2

Kleuteruniversiteit


Groep 3

Veilig leren lezen

Groep 4 t/m 8

Taal Actief & Nieuwsbegrip

Voortgezet onderwijs 1 t/m 4

Nieuw Nederlands & Nieuwsbegrip

Huiswerk

Na afloop van de les krijgt iedere leerling huiswerk mee naar huis. Er wordt hierbij een beroep gedaan op de ouders. Het is belangrijk dat zij erop toezien dat hun kind álle huiswerktaken uitvoert. Alleen dan kunnen we een vlotte doorstroming (naar Nederland) waarborgen. Ook is het uiteraard van het grootste belang dat minimaal één van beide ouders consequent Nederlands met de kinderen spreekt. Het maken van het huiswerk in het basisonderwijs duurt ongeveer een uur. In ons voortgezet onderwijs besteden de leerlingen gemiddeld 2 uur per week aan het huiswerk.


Schoolbibliotheek

De Nederlandse School Stockholm beschikt over een grote verscheidenheid aan boeken. Zowel voorlees- en prentenboeken voor de jongere kinderen als leesboeken voor de oudere kinderen. Ook voor de leerlingen van het voortgezet onderwijs is een ruime verzameling boeken aanwezig, die verschillen qua genre, schrijver en onderwerp. Kortom voor iedere leerling zijn geschikte boeken aanwezig. Met behulp van ouders organiseren we de bibliotheek zo goed mogelijk, zodat de leerlingen plezier behouden in lezen.


Observeren en toets

Via toetsen en observaties worden de vorderingen van de leerlingen bijgehouden. Tevens hanteren we delen van het Cito-leerlingvolgsysteem, waarin de leerlingen op hun ontwikkelingsniveau op het gebied van taal, spelling en lezen ingeschaald worden. Als Nederlandse school in het buitenland spelen de Cito-resultaten een belangrijke rol, omdat we ze kunnen vergelijken met de gemiddelden in Nederland. Zo houden wij zicht op de aansluiting met het onderwijs in Nederland.


Examen

De leerlingen in het voortgezet onderwijs op De Nederlandse School Stockholm werken toe naar het behalen van het Certificaat Nederlands als vreemde Taal (CNaVT).

Dit certificaat biedt, tezamen met een geldig diploma van een internationale of Zweedse dagschool,  toegang tot vrijwel alle hogescholen en universiteiten in Nederland en Vlaanderen. Wij nemen alleen het CNaVT B2 -educatief startekwaam af. Wanneer de diploma's bij ons zijn aangekomen. Proberen we elke keer een leuke diplomauitreiking te organiseren met appeltaart!