Kosten

De Nederlandse School Stockholm (DNSS) is een stichting zonder winstoogmerk. We proberen de kosten zo laag mogelijk te houden. Hoe kleiner de klassen, des te beter is het contact tussen kinderen en leerkracht. We streven naar een juiste balans in goed onderwijs en een gezonde economische organisatie.


DNSS is aangesloten bij het NOB en voldoet aan de voorwaarden voor subsidieverlening voor een Nederlandse school in het buitenland. De subsidie heeft tot doel het ondersteunen van Nederlandse onderwijsvoorzieningen in het buitenland met het oog op terugkeer van leerlingen in en aansluiting bij onderwijs in Nederland en Vlaanderen. De leerlingen waarvoor subsidie wordt verleend zijn Nederlandse of Belgische staatburgers of hebben de nationaliteit van een ander land van de Europese Unie en zijn in het laatste geval Nederlandstalig. Indien de leerling niet aan deze voorwaarden voldoet is het in bepaalde gevallen toch mogelijk om les te volgen op school, echter hiervoor wordt een hogere ouderbijdrage in rekening gebracht.


Tarieven schooljaar 2020-2021

  • Ouderbijdrages:
    • privé plaats basisonderwijs 9.000 SEK (heel jaar) of 5.500 SEK (half jaar)
    • privé plaats voortgezet onderwijs 10.000 SEK (heel jaar) of 6.000 SEK (half jaar)
    • bedrijfsplaats 20.000 SEK (heel jaar) of 11.000 SEK (half jaar)
  • Examengeld CNaVT (VO4) 1.000 SEK (voor externe kandidaten is dit 3.000 SEK)
  • Eenmalige inschrijfkosten: bij iedere nieuwe of hernieuwde inschrijving wordt er 1000 SEK inschrijfgeld per kind in rekening gebracht.

Double-click here to add your own text.

Wanneer de leerling aan het begin van het schooljaar start dan wordt 1 jaar ouderbijdrage in rekening gebracht en na de kerstvakantie wordt een half jaar ouderbijdrage in rekening gebracht (exclusief inschrijf- of examengeld). In andere gevallen zal het bestuur bepalen wat de ouderbijdrage wordt en zal er een verrekening plaatsvinden naar rato van het tarief voor een half jaar.


Facturatie van het schoolgeld van de aanmeldingen vóór 1 mei vindt plaats aan het begin van juni. Overige aanmeldingen worden gefactureerd zodra het aanmeldformulier ontvangen is. De factuur wordt verstuurd per e-mail aan de ouders/verzorgers.


Facturen dienen binnen 15 dagen te worden voldaan op de rekening van 'Nederlands Taalonderwijs Stockholm' van de Handelsbanken in Djursholm, kontonummer: 6151093453558/IBAN: SE 53 6000 0000 0000 9345 3558/BIC: HANDSESS onder vermelding van het factuurnummer.


De Nederlandse School Stockholm heeft via het NOB een collectieve basis WA verzekering. De British International School of Stockholm (BISS) en DNSS zijn beiden niet aansprakelijk voor ongelukken bij leerlingen die, buiten toezicht van leerkrachten, spelen op de klimtoestellen van de BISS noch voor persoonlijke ongevallen ontstaan tijdens de aanwezigheid van en het gebruik door leerkrachten en leerlingen van de diverse leslocaties tijdens de lestijden. Wij adviseren de ouders van onze leerlingen indien nodig om zelf een ongevallenverzekering af te sluiten.