Aanmelden

AANMELDEN NIEUWE LEERLINGEN


Aanmelden voor DNSS dient te geschieden voor 1 mei van het voorgaande schooljaar. Aanmelden van een nieuwe leerling geschiedt door het invullen en ondertekenen van een aanmeldformulier en dit samen met een kopie paspoort van de leerling te sturen per e-mail naar schoolleider@nlschoolstockholm.se. Via deze link kunt u het aanmeldformulier downloaden en invullen.


Voor het reguliere NTC-onderwijs – in lijn met de eisen van de onderwijsinspectie -  is een basisniveau van het Nederlands noodzakelijk. Nadat we het inschrijfformulier hebben ontvangen, neemt de schoolleider contact met u op. Tijdens een intake wordt bekeken wat het niveau Nederlands van uw kind is en of dit past bij de bijbehorende leeftijdsgroep. Verder bespreken we de wederzijdse verwachtingen. Bij twijfel of een kind het Nederlands voldoende beheerst, kunnen we hem of haar onder voorbehoud aannemen; na een paar maanden volgt een evaluatie en bekijken we of het kind op z’n plek zit.


Zodra het inschrijfformulier ontvangen is en de intake heeft plaatsgevonden, is de inschrijving bindend. Het is mogelijk om maximaal 1 proefles te volgen voor de inschrijving plaatsvindt.


Een leerling die vóór 1 mei van het lopende schooljaar aangemeld is en voldoet aan de toelatingseisen zal altijd een plaats krijgen op onze school voor het volgende schooljaar. Een leerling die na die tijd ingeschreven wordt krijgt een plaats al naar gelang de bestaande groepen kunnen worden uitgebreid (of eventueel opgedeeld). Als dit niet mogelijk is wordt deze leerling op een wachtlijst geplaatst.

 

Over het algemeen zijn er 2 momenten waarop de nieuwe leerling kan starten op school, namelijk aan het begin van het schooljaar en na de kerstvakantie. Dit is vanwege het feit dat starten gedurende het lopende schooljaar onrustig is voor de leerkracht en de groep waarin de leerling wordt geplaatst. Op deze regel kan door het bestuur een uitzondering worden verleend. 


Leerlingen die de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt kunnen tijdens het lopende schooljaar op ieder moment worden aangemeld. Zij kunnen tijdens het schooljaar beginnen in groep 1. Hiervoor zijn 4 momenten per jaar mogelijk, nl. bij de start van het schooljaar, na de herfstvakantie, na de kerstvakantie en na de paasvakantie. Ook op deze regel kan door het bestuur een uitzondering verleend worden.


AANMELDEN HUIDIGE LEERLINGEN


Verlenging van de huidige leerlingen voor het volgende schooljaar dient ook vóór 1 mei van het lopende schooljaar te gebeuren per e-mail aan schoolleider@nlschoolstockholm.se. Het opnieuw aanmelden van een leerling is altijd voor 1 schooljaar. In uitzonderlijke gevallen kan een leerling voor een half jaar worden aangemeld. Het bestuur bepaalt of er een plaats is voor deze leerling. 


Leerlingen die ‘onder voorbehoud’ (‘ja, tenzij’) opnieuw aangemeld zijn kunnen tot in het weekend vóór de start van het nieuwe schooljaar worden afgemeld. Daarna wordt een half jaar lesgeld in rekening gebracht als een leerling toch niet komt.