Lessen

De Nederlandse School in Stockholm is een NTC-school (Nederlandse Taal en Cultuur school). Onze leerlingen volgen dagonderwijs aan een Zweedse of een internationale school en volgen aanvullend onderwijs bij ons op school. Ze krijgen wekelijks 2½ uur les in de Nederlandse taal en cultuur, 's middags na reguliere schooltijd.

 

We volgen het Nederlandse curriculum en gebruiken actuele Nederlandse lesmethodes. Ons basis- en voortgezet onderwijs sluit naadloos aan bij het onderwijs in Nederland. We hebben de 'Kerndoelen voor het Basisonderwijs' en de 'Kerndoelen voor het Voortgezet Onderwijs' voor het 'domein Nederlandse taal' als onze leerdoelen gedefinieerd en streven ernaar dat de leerlingen qua lezen en schrijven op hetzelfde niveau zitten als hun leeftijdgenootjes in Nederland. We besteden aandacht aan onderwijs in mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid, taalbeschouwing, taalexpressie, woordenschatontwikkeling, leesvaardigheid en culturele ontwikkeling.

 

Na afloop van de les krijgt iedere leerling huiswerk mee naar huis. De tijdsbesteding hiervoor bedraagt ongeveer een ½ tot 1 uur. Er wordt een beroep gedaan op de ouders. Het is belangrijk dat zij erop toezien dat hun kind álle huiswerktaken uitvoert. Alleen dan kunnen we een vlotte doorstroming (naar Nederland) waarborgen. Ook is het uiteraard van het grootste belang dat minimaal één van beide ouders consequent Nederlands met de kinderen spreekt.

 

We leren de kinderen niet alleen Nederlands lezen en schrijven, maar besteden ook ruimschoots aandacht aan de Nederlandse cultuur. Tijdens de lessen behandelen we thema’s als Sinterklaas en Koningsdag. Tevens organiseren we drie cultuurmiddagen per groep per jaar. De thema’s van de afgelopen jaren waren onder andere schaatsen, kamperen en Neder-landschap.

 

Via toetsen en observaties worden de vorderingen van de leerlingen bijgehouden. Tevens hanteren we delen van het Cito-leerlingvolgsysteem, waarin de leerlingen op hun ontwikkelingsniveau op het gebied van taal, spelling en lezen ingeschaald worden. Als Nederlandse school in het buitenland spelen de cito-resultaten een belangrijke rol, omdat we ze kunnen vergelijken met de gemiddelden in Nederland. Zo houden wij zicht op de aansluiting met het onderwijs in Nederland.